PRESS

Jens Lehmann und Jens Wissel, Was denkst du Nachbar?

Offenbach am Main 2021

Heartbreaker, Heartwork Handout

12. Dezember 2022, Düsseldorf 2022

Felix Kosok, Aileen Treusch, Ellen Wagner, Schulterblicke

Kunstverein Mañana Bold, Distanz Verlag, Berlin 2022